Condicions:


Els esportistes i entitats beneficiaris de “Catalunya Competeix” es comprometen a:


- Fer difusió de la seva condició de beneficiari d’aquest programa a les competicions i activitats esportives a les quals participi, tot fent constar de manera clara i visible la imatge de “Catalunya Competeix”, sempre que sigui possible.


- Participar en les activitats de difusió i promoció de “Catalunya Competeix”. Aquesta participació ha de respectar el calendari d’entrenaments i competicions de les entitats/esportistes, així como el seu necessari descans.


- Participar en les activitats prèviament pactades amb l’empresa patrocinadora (si fos el cas). Aquesta participació ha de respectar el calendari d’entrenaments i competicions de les entitats/esportistes, així com el seu necessari descans.


- L’esportista/entitat haurà de reemborsar l’import de l’ajut en cas de ser sancionat, disciplinàriament o administrativament, en matèria esportiva greu o molt greu (tipificades per les diferents federacions nacionals), si la sanció es produeix durant el període de gaudi de l’ajut.


- Destinar els ajuts rebuts per a la finalitat per a la qual han estat concedits i justificar- los degudament, i en qualsevol moment poden ser objecte de revisió per part de la comissió tècnica de “Catalunya Competeix”.